Wednesday Night Study (November 1)

Wednesday Night Study (November 1)