Wednesday Night Study (November 15)

Wednesday Night Study (November 15)